Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг

 

Щодо реєстру надавачів та отримувачів

соціальних послуг у Новоселицькій

міській територіальній громаді

 

        Відповідно до Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (надалі - Реєстр), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 99 від 27 січня 2021р., Реєстр - це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, використання, знеособлення і знищення даних про надавачів та отримувачів соціальних послуг, визначених законодавством.

       Реєстр складається з трьох розділів:

 • надавачі соціальних послуг - юридичні особи та фізичні особи - підприємці;
 • надавачі соціальних послуг - фізичні особи;
 • отримувачі соціальних послуг.

       Реєстр є складовою Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Реєстратором Реєстру надавачів соціальних послуг у громаді є посадова особа виконавчого комітету Новоселицької міської ради – Іоніцой Октавіян Вікторович.

      Підставами для внесення відомостей про отримувача соціальних послуг до Реєстру є:

 • надходження звернення/повідомлення про надання соціальних послуг;
 • проведення оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;
 • прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг;
 • надання соціальних послуг, у тому числі тих, що надаються одноразово, екстрено (кризово);
 • зміна відомостей про надавача/отримувача соціальних послуг.

         Документи/відомості, що вносяться до Реєстру, подаються в електронній формі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг або у паперовій формі суб’єкту реєстрації або центру надання адміністративних послуг за місцем реєстрації (для юридичних осіб), за місцем проживання (для фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності, та фізичних осіб - підприємців). Також документи/відомості до Реєстру можуть вноситися безпосередньо через електронний кабінет з використанням кваліфікованого електронного підпису, сумісного з програмним забезпеченням Реєстру.

         Датою прийняття заяви надавача соціальних послуг та документів/відомостей вважається дата реєстрації такої заяви та створення реєстраційної картки у Реєстрі.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, що надають соціальні послуги, обов’язково подають:

 • заяву надавача соціальних послуг за формою, затвердженою Мінсоцполітики (згідно з додатком 3;
 • перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання за формою, затвердженою Мінсоцполітики (згідно з додатком 4);
 • відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності).

       Юридичні особи та фізичні особи - підприємці крім документів/відомостей, за бажанням подають:

 • копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів з найманими працівниками;
 • копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;
 • копії посадових інструкцій працівників;
 • копії особистих медичних книжок працівників;
 • довідку територіального органу ДПС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
 • копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг;
 • висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”. У разі наявності у зазначеному висновку інформації про неможливість повністю пристосувати об’єкти надавача для потреб осіб з інвалідністю додатково подається інформація засновника (власника) надавача за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю про забезпечення розумного пристосування відповідних об’єктів згідно з частиною другою статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

       Юридичні особи/фізичні особи - підприємці, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування в приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок тощо), соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово), та допоміжні соціальні послуги, додатково можуть подавати копії:

 • висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень санітарним нормам;
 • декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
 • публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг та документів про результати оцінювання якості соціальних послуг (для надавачів з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки);
 • дозвільних документів на право організації харчування або договору із суб’єктом господарювання про надання послуг з організації харчування та дозвільних документів відповідних суб’єктів господарювання на право організації харчування (для надавачів соціальних послуг з догляду, притулку тощо, якими передбачено харчування);
 • свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або договору із суб’єктом, який надає транспортні послуги, та відповідних дозвільних документів на право надання транспортних послуг (для надавачів соціальних послуг екстрено (кризово);
 • договору із закладом охорони здоров’я або ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (для надавачів соціальних послуг з догляду особам із частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті, особам із захворюваннями, що потребують тривалого лікування, невиліковними захворюваннями, психічними та поведінковими розладами).

 

Підставами для внесення змін до Реєстру є:

 • зміна відомостей про надавачів або отримувачів соціальних послуг;
 • розширення/звуження переліку соціальних послуг, що надаються надавачем соціальних послуг.

  Підставами для виключення надавача соціальних послуг з Реєстру є:

 • заява надавача соціальних послуг;
 • припинення діяльності надавача соціальних послуг;
 • тимчасове припинення діяльності надавача соціальних послуг органами державного нагляду та контролю за дотриманням вимог законодавства із санітарно-гігієнічних, протиепідемічних (профілактичних) і пожежних заходів.

       

                                       Додаток 3
                                                                         до Порядку
 

                                                         Виконавчий комітет

                                           Новоселицької міської ради

                    ______________________________
                        (найменування реєстратора, якому подається заява)

ЗАЯВА
надавача соціальних послуг

 про внесення документів/відомостей до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг 

€ про зміну відомостей в Реєстрі

€ про виключення з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг

Повне та скорочене найменування юридичної особи/прізвище, ім’я,
по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця

________________________________________________________________

Ідентифікаційний код (юридичної особи)/реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичної особи, яка надає соціальні послуги без провадження підприємницької діяльності) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)

________________________________________________________________

Організаційно-правова форма/вид громадського об’єднання, благодійної чи релігійної організації

________________________________________________________________

Номери контактних телефонів; електронна адреса; адреса веб-сайту або іншого інформаційного ресурсу (за наявності)

________________________________________________________________

Місцезнаходження юридичної особи/зареєстроване місце проживання або місце фактичного проживання фізичної особи - підприємця

________________________________________________________________

 

Місце надання соціальних послуг (зазначається, якщо воно відрізняється від місцезнаходження юридичної особи, зареєстрованого місця проживання або місця фактичного проживання фізичної особи - підприємця)

________________________________________________________________

 

Перелік документів, що додаються:

Порядковий номер

Назва документа

Кількість примірників

Загальна кількість аркушів

Достовірність документів/відомостей, зазначених у заяві надавача соціальних послуг, підтверджую. Про те, що відповідальним за достовірність даних у документах/відомостях, поданих разом із заявою, є заявник, - поінформований.

Заявник

_________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

_________________________________
керівника юридичної особи / прізвище, ім’я, по

_________________________________
батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця

_________________________________
та документ, що підтверджує повноваження

_________________________________

уповноваженої особи)

_______________ (підпис)

________________ (дата)

Додаток 4
до Порядку

 

ПЕРЕЛІК
соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних
послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання _________________________________________________
(повне найменування заявника/надавача соціальних послуг)

Інформація про соціальні послуги:

Порядковий номер

Назва соціальної послуги

Короткий зміст та обсяг соціальної послуги

Умови і порядок отримання соціальної послуги

Заявник

________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) 

________________________________
керівника юридичної особи / прізвище, ім’я, по

________________________________
батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця

________________________________
та документ, що підтверджує повноваження

_________________________________
уповноваженої особи)

______________ (підпис)

________________ (дата)

         Для отримання додаткових консультацій щодо порядку подання заяв та пакету документів про внесення відомостей про надавача або отримувача соціальних послуг до Реєстру, можна звертатись до відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Новоселицької міської ради за адресою:  60300  вул. Каштанова, 7 

м. Новоселиця Чернівецького р-ну, реєстратор інформаційної системи соціальної сфери "Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг" - Октавіян ІОНІЦОЙ,

тел.: 0953890484.

 

Відділ соціального захисту населення

виконавчого комітету Новоселицької міської ради

 

 

 

Сервіс „Електронний кабінет особи з інвалідністю”

 

Механізм безкоштовного забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб визначено Порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (зі змінами) (далі – Порядок).

Порядком запроваджено ведення електронного документообігу, в тому числі електронне ведення особових справ осіб з інвалідністю в централізованому банку даних з проблем інвалідності (далі – банк даних).

Також відтепер особа з інвалідністю може не виходячи з дому подати документи необхідні для взяття на облік та забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі – ТЗР) через електронний кабінет особи з інвалідністю в банку даних (далі – електронний кабінет особи).

Сервіс „Електронний кабінет особи з інвалідністю” забезпечує:

доступ громадянам до електронного кабінету за кваліфікованим електронним підписом (далі - КЕП);

можливість подачі заяв про потребу в забезпеченні ТЗР та пакету документів шляхом заповнення стандартизованих форм, прикріплення сканованих копій документів та підписання заяв КЕП - особам, зареєстрованим в ЦБІ;

можливість подачі заявки на первинну реєстрацію в ЦБІ із заповненням стандартної форми реєстрації, прикріплення сканованих копій необхідних документів та підписання документів КЕП - особам, які відсутні в ЦБІ;

можливість надсилання особам з інвалідністю в електронний кабінет повідомлень про результат розгляду заяви про забезпечення ТЗР та пакету документів;

можливість надсилання інформаційних повідомлень з ЦБІ на електронну скриньку при виникненні подій, про які необхідно повідомити особу з інвалідністю.

Доступ до електронного кабінету можливий за посиланням https://ek-cbi.msp.nov.ua/, або на офіційному веб сайті Мінсоцполітики шляхом переходу за посиланням „Електронний кабінет особи з інвалідністю” у розділі „Е-Сервіси”.

Ознайомитись з інструкцією користувача електронного кабінету особи та навчальним відео можна за посиланням https://www.msp.gov.ua/news/20999.html.

Додатково зазначаємо, що з порядком дій щодо забезпечення осіб з інвалідністю ТЗР можна ознайомитися на офіційному веб сайті Мінсоцполітики у розділі „Інвалідність”, підрозділі „Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації” де розміщено інформаційні матеріали    щодо реалізації механізму забезпечення ТЗР, зокрема, за посиланнями 

https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-zasobami- reabilitacii-specavtotransportom.html.

 

 

 

Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим

верствам населення Новоселицької МТГ

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь